Lokalrådsmødet 05.03.07

Pkt. 1.           Valg af dirigent:  Preben Poulsen

Valg af referent: Hanne Schmidt

 

Pkt. 2.           Navneopråb

Til stede: Martin Einfeldt, Preben Poulsen, Berit Bro, Susanne Møller, Margit Møldrup, Niels Højsteen, Bo Sand, Ole Ullby, Bjarne Kallesøe, Ib Wendrup, Jørgen Melskens, Anders Hjorth, Hanne Schmidt, Kresten Thomsen,

Afbud: Jens Rasmussen, Inge Kobbeltvedt, Ann-Sofie Bech

Ikke mødt: Rigmor Winthrop, Anders Thomsen, Jens Green Jensen, Jens Kristian Pedersen, Christina Christensen, Per Lundemann Jacobsen, Poul Christensen, Jan Mosegård, Pernille Schaldemose

 

Pkt.3. referat fra sidst  – godkendt.

 

Pkt. 4. Meddelelser fra FU.

Ib fortalte at hans forretnings aktiviteter  er flyttet til Frederiksberg, men at han fortsat er medlem af Sundbyernes Handelsforening og stadig anses som repræsentant i Lokalrådet.

Han fortalte også om mødet med Islands Brygges lokalråd vedr. Informationsmødet den 8.3.

Ib indleder mødet, Bjarne Thyregode er mødeleder, og Rigmor/Ole Ullby vil skrive referat .

Vedr. Kulturpunket, er der årsmøde den 20.3. Alle i lokalrådet opfordres til at møde op.

 

Pkt. 5 – Lokaludvalg

Medlemmerne opfordredes til at komme før for at hjælpe med det praktiske.

Vi diskuterede Hannes resolutionsforslag til at sammenlægge de to sekretariater, som vi efter en større snak blev enige om bare at kalde et forslag.

Vi endte med en afstemning for at bruge forslaget i den fremtidige debat med 10 for og 4 imod.

De ti var enige i alle de fremlagte argumenter i udtalelsen, ud fra en mening om at skillelinien ned af Amagerbrogade er kunstig, at vi skal holde sammen på tværs af øen.

Forslagene imod gav sig udtryk i to synspunkter:

at det var ligegyldigt om der var et eller to fællesekretariat, da de to amager bydele alligevel var forskellige, og skulle takle forskellige problemstillinger.

At det ikke var vores opgave at bestemme om der skulle være et eller to, men at det var op til de udvalg der blev valgt – som måske måtte have forskellige strategier og uenigheder som kommer til at ligge uden for vores regi.

Bo Sand fremlagde før mødet en kritik af den måde som FU havde taklet møderne vedr. lokaludvalg med folkene fra Jemtelandsgade og Kvartersløftet, tilsyneladende ud fra til den brevveksling som alle har fået tilsendt.

Forhandlerne Ib, Preben og Jørgen forklarede, at de alle havde følt at samtalerne med de to kommunalt ansatte ledere vedr. proceduren for at sætte lokalrådene i gang, føltes omsonst; dels fordi de ikke forstod vores lokale ønsker i Lokalrådet om, at processen blev koordineret på tværs af øen, og dels heller ikke forstod demokratiet i lokalrådet: at de som repræsentanter ikke havde bemyndigelse fra lokalrådet til at beslutte noget som helst i forhold til kommunen, samt at beslutninger i det hele taget skulle godkendes på et samlet lokalrådsmøde først i Januar.

På lokalrådsmødet mødet i Januar fik vi jo fremlagt referater fra møderne, vedr. de forslag som Kim Røssel og lederen (Navn ?) i Jemtelandsgade havde foreslået vedr. lokaludvalg, og som vi jo var enige om vi ikke kunne bruge til noget.

Preben indrømmede på mødet, at han muligvis ikke havde været for diplomatisk i forhold til de to herrer. Desuden at der har været et problem med tid og kræfter op til jul som har forringet kommunikationen – et problem der handler om den tid vi har til rådighed uden for arbejdstid, og den tid de to andre har haft til det samme i deres betalte arbejdstid.

Men modsætningen er og har hele tiden været principiel – at vi i LOKALRÅDET ønsker at styrke hele Amager, og at de to kommunalansatte ledere, var fokuseret på at nøjes med at satse på Østamager.

 

Derfor blev vi januarmødet enige om, at der ikke var grund til at fortsætte snakken, ud fra de argumenter som nu ligger i flertalsudtalelsen.

Flertallet blev enige om at lave nogle rettelser til udkastet og fremsende det som en flertalsudtalelse fra Sundby Lokalråd. Flertallet mener at det er dets borgerpligt at udtale sig, fordi det ser et en samarbejde som en nødvendighed, fordi både problemer og foreninger krydser Amagerbrogade.

 

Pkt. 6 Hospitalsudtalelsen

Vi diskuterede Susannes oplæg, som alle synes var udmærket, og vi kom ind på en masse detaljer om flere uheldige følger at regionrådets forslag i forhold til Amager.

Vi synes alle at det får mange uheldige følger for Amager, oven i købet med en stigende befolkning.

Imidlertid synes alle at Susannes udtalelses skulle strammes op, og vi skulle stille større og skrappere krav til politikkerne om hvad vi har brug for her på Amager.

Der blev derfor nedsat en skrivegruppe bestående af Susanne, Margit og Anders som lovede at gøre deres bedste.

Vi vil se tiden lidt an i forhold til at indkalde til et stort bredt tværpolitisk folkemøde vedr. hospitalet her på Amager. Vi burde kunne samle både faggrupper på hospitalet, borgere og alle politiske partier som led i at lægge pression på de forringelser som den fremlagte plan indebærer.

 

Pkt. 7 – Udvalg

Metrogruppen

Martin meddelte at der var sat 630 mill. kr. af i kommunen til cykelstier frem til 2024.(hele byen?) Her af skal nogen bruges på Tovelillevej, i et spor som indebærer nedlæggelse af nogle kolonihaver. Hvilket er unødvendigt, da stien kan lægges på den anden side. Men han vender tilbage, hvis det bliver nødvendigt med støtte fra Lokalrådet.

 

Pkt. 8

Eventuelt

Intet.

 

Grundet umådeholdent arbejdspres har jeg først fået tid til referatet  den 14.3. hvorefter der kan have indsneget sig nogle fejl.