Vedtægter

                                       12. november 2018

Sundby Lokalråd

Vedtægter

for

Sundby Lokalråd

§ 1    Navn og hjemsted

Foreningens navn: Sundby Lokalråd (SL)

Foreningens adresse: Øresundsvej 6, 2300 København S.

Foreningens område: 2300 Kbh. S. undtaget Islands Brygge.

Foreningens stiftelse: Amager den 21. november 1967.

§2   Formål

Lokalrådets virke er tværpolitisk, og det har til formål at være initiativtagende, formidlende og rådgivende i alle spørgsmål, der skønnes at være af betydning for bydelen og dennes befolkning. Desuden

er Islands Brygge’s Lokalråd en særlig samarbejdspartner,

er SL en aktiv medspiller i De Samvirkende Københavnske Lokalråd

spiller SL en vigtig rolle for de organisationer, som ikke har sæde i de to lokaludvalg i 2300 S-distriktet,

virker SL initierende, koordinerende og katalyserende i forhold til lokaludvalg og Borgerrepræsentation.

§3   Sammensætning og medlemskreds

Lokalrådet er tværpolitisk sammensat af repræsentanter fra grupper, foreninger og organisationer, som har sit virke bredt i Sundbyerne. Lokalrådet sammensættes efter følgende regler:

Op til 2 repræsentanter for hvert af de partier, der har sæde i Borgerrepræsentationen, og som har bopæl i lokalområdet.

1 repræsentant fra hvert af de øvrige politiske partier, som har bopæl i lokalområdet.

1 repræsentant fra hver af de øvrige tilsluttede institutioner, foreninger, organisationer, sammenslutninger og interessegrupper, som har sit virke i Lokalområdet.

Nye organisationer kan optages efter almindelig flertalsbeslutning på et ordinært Lokalrådsmøde.

Æresmedlem kan udnævnes på et ordinært Årsmøde med mindst 3/4 af de fremmødtes stemmer, og dette oppebærer fulde medlemsrettigheder.

§ 4   Årsmøde og afstemningsregler

Lokalrådets årsmøde er rådets højeste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende (jf. dog § 10).

Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Ved personlige forhold, valg og vedtægtsændringer kan der altid begæres skriftlig afstemning, hvis blot ét fremmødt stemmeberettiget medlem fremsætter anmodning om det. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i april måned og varsles i god tid – og skal for at være lovlig indkaldes skriftlig til alle medlemsorganisationer med mindst 8 dages varsel. Årsregnskab og budget udsendes med samme varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden årsmødet.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

Navneopråb og valg af dirigent og referent.

Forretningsudvalgets beretning og forslag til fremtidigt arbejde.

Godkendelse af Strategi- & Handlingsplan

Aflæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af dispositionsramme for forretningsudvalget.

Indkomne forslag.

Valg af:

Formand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Op til 3 medlemmer af Forretningsudvalget

2 Suppleanter

1-2 Revisorer

1 Revisorsuppleant

Øvrige valg

Eventuelt.

§ 5   Ekstraordinært Årsmøde

Ekstraordinært årsmøde afholdes så ofte, som Forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af rådets stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.

På et ekstraordinært årsmøde kan kun de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

Afstemning som i § 4, stk. 1 og 2.

§ 6   Lokalrådsmødet

Lokalrådsmødet er rådets højeste myndighed mellem årsmøderne.

Lokalrådsmøderne afholdes 7 gange årligt og indkaldes med skriftlig dagsorden med mindst 8 dages varsel.

Afstemning som i § 4, stk. 1 og 2.

§ 7    Forretningsudvalget (FU)

Mellem årsmøde og rådsmøder ledes og koordineres rådets aktiviteter af Forretningsudvalget. FU skal således bl.a.,

– forestå rådets økonomi og administration,

– holde rådet informeret om alle indkomne sager,

– forestå rådets presseinformation.

FU består af indtil 7 medlemmer og 2 suppleanter, som alle vælges på det ordinære årsmøde for ét år ad gangen. Hver organisation udpeger selv deres suppleant(er).

FU vælger et økonomiudvalg på max. 3 personer inkl. kasserer. Derudover konstituerer FU sig selv inkl. forretningsorden.

§ 8    Udvalg og struktur

Lokalrådets organisation hviler på en projekt- og kampagnerettet struktur, som søger at indfri formålsparagraffen. Lokalrådet kan derfor nedsætte de til formålet nødvendige ad hoc udvalg, og udvalgene kan inddrage borgere og specialister i fornødent omfang. Udvalgsmøderne er åbne for alle.

§ 9    Økonomi og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det påhviler økonomiudvalget at udarbejde regnskab for året, så kasserer kan foreligge dette i revideret stand til årsmødet.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformanden og kasserer hver for sig, formanden og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

Rådets medlemmer har ikke enkeltvis nogen rettigheder i forhold til foreningens formue og hæfter ikke for eventuel gæld.

Rådets økonomi søges tilvejebragt ved indtægtsdækket virksomhed og fundraising.

§ 10    Lokalrådets opløsning

Opløsning af Rådet kræver mindst 3/4 flertal af Rådets fremmødte stemmeberettigede medlemmer på henholdsvis et Årsmøde og et ekstraordinært årsmøde, som skal afholdes med max. 2 måneders mellemrum.

I tilfælde af Rådets opløsning træffer Rådet beslutning om anvendelse af eventuel formue.

—oooOooo—

Vedtaget på lokalrådsmøderne den 4. juni og den 29. september 1976.

Rettelser iht. referat af årsmøde den 11.april 1994 pkt. 3.

Disse vedtægter træder i kraft den 3. juni 2002.

Rettelser vedtaget 1. gang på lokalrådsmøde den 6. maj 2002 pkt. 6

og endelig vedtaget 2. gang den 3. juni 2002 pkt. 6

Revideret og vedtaget på Årsmøde den 4. april 2011

& på Lokalrådsmøde den 6. juni 2011.

Rettelser vedtaget på Årsmødet den 16. april 2012.

Rettelser vedtaget på Årsmødet den 08. april 2013.

Rettelser vedtaget på ekstraordinært årsmøde 12. november 2018 pkt. 9 stk.3

Formand: Ib Wendrup Næstformand: Berit Bro

Kasserer: Carsten Sahl Mortensen     Sekretær: Hanne Schmidt

Forretningsudvalg medlem: Bent Jørgensen         Sundby den 12.11.2018